Es muy sencillo enviar un mensaje directo en kfem.cat: solo tienes que configurar la privacidad de tu publicación como "Directo" ✉️, únicamente las cuentas a las que menciones verán tu mensaje.

Alternativamente, ve a la página del perfil del usuario al que quieres enviar un mensaje, haz clic en "..." y selecciona "Enviar mensaje directo".

Show thread

És molt senzill enviar un missatge directe a kfem.cat: només cal que configuris la privadesa de la teva publicació com a "Directe" ✉️, només els comptes als quals mencionis veuran el teu missatge.

Alternativament, ves a la pàgina del perfil de l'usuari al qual vols enviar un missatge, fes clic a "..." i selecciona "Enviar missatge directe".

@Gargron Hi! How can we make the server language appear as Catalan?

A K fem!? ja tenim una imatge de capçalera, dibuix fet amb molt amor per @petitfaonn (Instagram) 😊​

K fem!?

La xarxa social del futur. Sense publicitats, feta per joves, pels joves. Servidors de proximitat.